Privacy

Alleen u kunt bij uw persoonlijke data

Al uw gegevens zijn en blijven van u. Uiteraard hebben we informatie nodig om uw rijscore te berekenen, alleen u heeft echter toegang tot uw dashboard. De ChipWise stekker geeft niet meer informatie over u door dan uw smartphone ook elke dag doet. Het is wel belangrijk om te weten wat exact gemeten wordt.

Welke gegevens worden gemeten?

De ChipWise stekker meet de snelheid, acceleratie en het remmen. De ChipWise stekker geeft ook informatie door over de locatie en status van de auto, zoals de kilometerstand, het onderhoud, het toerental en het brandstofniveau. Deze informatie komt in een databestand op de server terecht.

Wat doen wij met die gegevens?

Allereerst gebruiken wij deze om uw maandscores te berekenen. Wij koppelen de gegevens aan rekenregels (algoritmes) die in het buitenland hun voorspellende karakter hebben bewezen. Iemand die bijvoorbeeld vaak heel hard remt en optrekt en te snel rijdt, heeft een grotere kans op een ongeluk dan iemand die regelmatig rijdt en alleen hard remt als het nodig is. Op grond van deze rekenregels, gekoppeld aan de heftigheid van de gebeurtenis, de locatie en het tijdstip, wordt geautomatiseerd de score berekend.

Daarnaast gebruiken we de gegevens op totaalniveau, dus niet gekoppeld aan een individu, om statistische analyses te doen. Hiermee kunnen wij betere producten met een meer passende premie aanbieden. De manier waarop we uw score berekenen, kunnen we zo steeds verder verfijnen.

Inlogcodes

Uw dashboard is beveiligd met inlogcodes. Het is uw eigen verantwoordelijkheid dat u deze gegevens beschermt.

Wis-knop

Als u niet wilt dat uw historische gegevens zichtbaar zijn, dan kunt u de Wis-knop gebruiken. Hiermee wist u ook uw gegevens op de server. Data ouder dan twee kalendermaanden kunt u direct wissen. Gegevens jonger dan twee kalendermaanden kunnen pas een maand na het behalen van de maandscore gewist worden. Wij kunnen anders geen premie teruggeven.

In het uiterste geval duurt het dus twee maanden voordat uw meest recente ritten verwijderd zijn. U kunt de Wis-knop zo vaak gebruiken als u wilt. Indien gegevens echter op dossierniveau zijn opgevraagd (bijvoorbeeld om een schade te behandelen) dan zal de informatie in het schadedossier worden bewaard.

Hoe lang bewaren wij de data?

Als u uw gegevens niet zelf wist, doen wij dit automatisch na zeven jaar.

Wie kan mijn individuele rijdata inzien?

Alleen u kunt met uw inlogcodes uw dashboard bekijken. In speciale gevallen kunnen de medewerkers van Voogd & Voogd Verzekeringen, die namens de verzekeraar de polis administreren en schades behandelen, informatie uit het databestand opvragen. Wij zullen en mogen geen rijdata aan derden verstrekken, behoudens de volgende uitzonderingen:

Politie

Als de politie zonder zwaarwegende redenen individuele data opvraagt, geven wij deze niet. Alleen op verdenking van een ernstig strafbaar feit kan er op ons juridisch de verplichting rusten om informatie uit onze databank af te geven aan justitie.

De schadebehandelaar van Voogd & Voogd

Bij schade behandelt Voogd & Voogd Verzekeringen deze namens de verzekeraar. De schadebehandelaar van Voogd & Voogd Verzekeringen heeft het recht om gegevens op te vragen die betrekking hebben op ongevallen, diefstal en fraudeonderzoeken. De database wordt beheerd door Voogd & Voogd Diensten.

Storingen

Als er een storing in het systeem is, bijvoorbeeld als de ChipWise stekker het contact verliest met de server of als er discussie is over de juistheid van de rijscore, zullen de medewerkers van de helpdesk van Voogd & Voogd Diensten uw gegevens moeten checken en analyseren. Het kan zijn dat hiervoor technische specialisten van buitenaf nodig zijn.

Wat gebeurt er met de grote hoeveelheid data in ons bezit?

Op grond van de ervaringscijfers hopen wij nieuwe inzichten te verkrijgen om het product verder te verbeteren en de veiligheid te vergroten. Het kan zijn dat deze inzichten op groepsniveau, zonder individuele koppeling, met derden gedeeld worden.


 

Privacyverklaring

De organisatie van Rijgedragverzekering is er van overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van haar klanten en bezoekers van de website van essentieel belang is voor haar bedrijfsvoering. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers van de website worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. DeKilometerverzekering houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen de wet daarin stelt.

Uw gegevens bij aanvragen van informatie en offertes:
Als u via de site Rijgedragverzekering.nl een premieberekening maakt, vragen wij een aantal persoonlijke gegevens in te voeren om u zo een juiste offerte te kunnen aanbieden. Door het invoeren van uw persoonlijke gegevens op onze website gaat u ermee akkoord, dat uw gegevens tijdelijk worden opgeslagen in de database van de DeKilometerverzekering. Wij hechten er grote waarde aan dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van uw privacy. Wij verwerken uw persoonsgegevens die u gebruikt op de website van Rijgedragverzekering.nl ook voor een premieberekening bij De Kilometerverzekering.nl. Dit is alleen het geval wanneer de klant kiest voor een normale autoverzekering. Iedere verwerking is in overeenstemming met de wet en geschiedt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze. De desbetreffende databases zijn niet voor derden toegankelijk. Mocht u toch een klacht of opmerking hebben dan vernemen wij dit graag van u.

Opname van telefoongesprekken:
Wij nemen uitgaande en inkomende telefoongesprekken op om gemaakte afspraken vast te leggen. De opname kan ook gebruikt worden voor trainingsdoeleinden.

Links naar andere websites:
Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kan Rijgedragverzekering geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacystatement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Rijgedragverzekering behoudt zich het recht voor dit privacy statement aan te passen. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina gepubliceerd worden.

© 2016 Rijgedragverzekering.nl

Disclaimer
Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site betekent dat de gebruiker instemt met de bepalingen in deze disclaimer.

De eventueel op deze website verstrekte informatie over verzekeringen, dan wel in dit verband gedane aanbevelingen, mogen nimmer worden opgevat als een persoonlijk advies. Rijgedragverzekering raadt u dan ook aan voor een persoonlijk op maat gesneden advies contact op te nemen met Tel. 072-5092263. Omdat wij geen persoonlijk advies geven bij gebruikmaking van de mogelijkheid zelf rechtstreeks uw financiële voorziening(en) te regelen, bent u zelf verantwoordelijk voor de productkeuze en de afstemming op uw persoonlijke situatie. Ingeval u uitsluitend op basis van de informatie of de gedane aanbevelingen op deze website besluit verplichtingen aan te gaan, bent u zelf verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan. De Kilometerverzekering wijst u er derhalve uitdrukkelijk op dat zij niet aansprakelijk is voor de (financiële) schade die voortvloeit uit uw besluitvorming.

Intellectuele eigendomsrechten
De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze site berusten bij Rijgedragverzekering. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te verkopen, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijk schriftelijk toestemming van Rijgedragverzekering. Op het logo van Rijgedragverzekering is het beeldmerk recht van toepassing.

Functioneren van deze website
Rijgedragverzekering garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Rijgedragverzekering is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten op de website van Rijgedragverzekering.nl, noch voor de schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via internet. Voorbeelden hiervan zijn storingen of onderbrekingen van of fouten of vertragingen in het verstrekken van informatie door rijgedragverzekering of door u aan rijgedragverzekering, middels deze website of anderszins langs elektronische weg, verstrekte informatie.

Websites van derden ( links )
Alle informatie op deze website kan zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Andere websites die door middel van links toegankelijk zijn vanuit deze website zijn niet gecontroleerd of goedgekeurd. Rijgedragverzekering aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derden.

Rijgedragverzekering mag deze disclaimer aanpassen. Wij raden u aan regelmatig deze disclaimer te bekijken.

© 2016 Rijgedragverzekering.nl

Rijgedragverzekeringen vergelijk en afsluiten:

Contactgegevens Rijgedragverzekering:


Telefoonnummer: 072 509 22 63 ( ma. t/m zat. van 09:00 tot 17:00 )

Openingstijden:
09:00 tot 17:00 maandag
09:00 tot 17:00 dinsdag
09:00 tot 17:00 woensdag
09:00 tot 17:00 donderdag
09:00 tot 17:00 vrijdag
09:00 tot 17:00 zaterdag

Postadres:
Rijgedragverzekering.nl
Postbus 167
1860 AD Bergen N.H.